Πειράματα

Α) Χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση

Ελιές

Βάλαμε ελιές για ξεπίκρισμα σε δύο μπουκάλια νερό και τις αφήσαμε δυο βδομάδες χωρίς να τις πειράξουμε. Το ένα επάνω σε έναν μεγάλο Δίσκο, το άλλο μερικά μέτρα πιο δίπλα. Όλες οι άλλες συνθήκες (φως, θερμοκρασία) ήταν οι ίδιες. Οι ελιές από το μπουκάλι που ήταν επάνω στο Δίσκο (το αριστερό στην φωτογραφία) ήταν πιο μαλακές και λιγότερο πικρές σε σύγκριση με τις ελιές από το δεξί μπουκάλι. Το νερό στο αριστερό μπουκάλι, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, ήταν διαυγέστερο σε σύγκριση με το δεξί γεγονός που αποδίδεται στην θετική επίδραση στην βιολογία του μίγματος.

Πατάτες

Βάλαμε πατάτες σε νερό να σαπίσουν. Ίσα μέρη νερού και πατάτες και στα δύο μπουκάλια. Τα αφήσαμε δυο βδομάδες χωρίς να τα πειράξουμε. Το ένα επάνω σε έναν μεγάλο Δίσκο, το άλλο μερικά μέτρα πιο δίπλα. Όλες οι άλλες συνθήκες (φως, θερμοκρασία) ήταν οι ίδιες. Το μπουκάλι που δεν ήταν επάνω στο δίσκο (το δεξί στην φωτογραφία) δεν τολμούσε να το ανοίξει κανείς από την έντονη άσχημη μυρωδιά. Το μπουκάλι από τον δίσκο το άνοιγε κανείς πολύ πιο εύκολα. Μύριζε σε πολύ ηπιότερο βαθμό. Μπορείτε να φανταστείτε τις μυρωδιές αντίστοιχα με τα χρώματα των μπουκαλιών!

Ψωμί

Ζυμώσετε ψωμί, χωρίσετε την ζύμη σε δυο δοχεία και αφήσετε το ένα να «ανέβει» επάνω στον Δίσκο. Μετά ψήστε τα και δοκιμάστε τα. Το ψωμί από τον Δίσκο είναι πιο εύγευστο και ανάλαφρο σε σχέση με το άλλο.

Β) Με ανθρώπινη αλληλεπίδραση

Εκκρεμές

Εάν είστε εξοικειωμένοι με την χρήση του εκκρεμούς, δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς τι, και πως θα το κάνετε, για να δείτε ότι οι Δίσκοι είναι ευεργετικοί για σας. Εάν όχι, ίσως έχετε κάποιον στον περίγυρο σας που να γνωρίζει καλά την χρήση του και να μπορέσετε να δείτε μαζί του τις δυνατότητες των Δίσκων.

Γ) Με την χρήση βιοενεργειακών - βιοσυντονιστικών
μηχανημάτων

Επειδή τα όμοια ελέγχονται με τα όμοια, η δράση του αναβαθμισμένου νερού μετά την τοποθέτηση του επάνω σε ένα Δίσκο, ανιχνεύεται με μηχανήματα ελέγχου των ενεργειών του σώματος. Ένα τέτοιο μηχάνημα είναι το EAV GOLD. Το EAV GOLD, είναι μια συσκευή βιοενεργειακού checkup. Βασίζεται στη μέτρηση μέσω ηλεκτροδίων, της βιοηλεκτρικής κατάστασης των διαφόρων σημείων του βελονισμού που βρίσκονται στις απολήξεις των κλασσικών μεσημβρινών και παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση του σώματος την στιγμή της μέτρησης. Τα τεστ έχουν γίνει με το χλωριωμένο νερό βρύσης της Αθήνας, στο θεραπευτικό κέντρο ΙΑΘΕΙΗΝ, που το διευθύνει ο Ιατρός κ. Γεώργιος Γεωργιάδης.

Τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης με το EAV GOLD - (εικόνα 1), δείχνουν περά από παθολογικά ευρήματα, και τα σημεία βελονισμού που χρειάζονται θεραπευτική αγωγή.

Κατόπιν το πρόσωπο που εξετάσθηκε, ήπιε ένα ποτήρι νερού βρύσης που είχε τοποθετηθεί επάνω στον Δίσκο της Ζωής για 10-12 λεπτά, και μετά από 10 λεπτά ξαναμετρήθηκε. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αυτής μέτρησης (εικόνα 2), δείχνουν περίπου ίδια παθολογικά ευρήματα, αλλά φαίνεται ότι έχει διορθωθεί η ροή της ενέργειας στα σημεία βελονισμού, αφήνοντας ένα μόνο σημείο για θεραπευτική αγωγή!

Είναι ενδιαφέρον ότι η εικόνα αυτή παρέμεινε σταθερή και στην μέτρηση που έγινε στον εξεταζόμενο μισή περίπου ώρα αργότερα (εικόνα 3).

Το νερό με την τοποθέτηση του επάνω στον Δίσκο, αυξάνει τις ενεργειακές του ποιότητες και τις μεταβιβάζει στο νερό του σώματος.

(εικόνα 1) Click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος

(εικόνα 2) Click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος

(εικόνα 3) Click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος

Testing

A) Without human interaction

Olives

We placed olives in two bottles of water to remove their bitterness and left them still for two weeks. One bottle was resting upon a large Disk, while the other bottle was left a few meters aside. All other conditions (light, temperature) were the same. The olives from the bottle that was on the Disk (left in photo) were softer and less bitter than the olives from the right bottle. The water left in the bottle, as shown in the picture was clearer than the right which is attributed to the positive impact on the biology of the mix.

Potatoes

We placed potatoes in water to rot. Equal parts of water and potatoes where placed in two bottles and stood still for two weeks. One bottle was placed on a large Disk, the other a few meters aside. All other conditions (light, temperature) were the same. The bottle which was not placed on the Disk (right one in photo) was impossible to open because of the strong, bad odor. The bottle which was placed on the Disk one could open much more easily, the odor was much milder. Imagine the odor equivalent to the water’s colors of the bottle!

Bread

Knead bread, divide the dough into two containers and leave one container to "rise" on a Disk. Afterwards bake them and try them. The bread which was on the Disk is tastier and lighter compared to the other.

B) With human interaction

Pendulums

If you are familiar with the use of pendulums, we don’t need to tell you what or how to do it, in order to see that the Disks are beneficial for you. If this is not the case, you may have someone who uses them well and together you can watch the Disk’s possibilities.

C) With the use of bio resonance – energetic devices

Since things affect similar things, the effect of upgraded water - after being placed on a Disk - is detected with devices that control the body’s operations, such as the EAV GOLD, a bioenergy checkup device. It uses electrodes to measure the bioelectrical state of acupuncture points, located at the ends of the meridians, providing accurate information on the functional state of the body at the time of its measurement. The tests have been conducted with Athens’ chlorinated tap water, at the therapeutic center IATHEIIN, which is managed by Dr. George Georgiadis.

The results of the first measurement with the EAV GOLD - (see fig. 1) except pathological findings show, that the acupuncture points need treatment.

After the examination the person drank a glass of tap water which had been placed on the Disk of Life for 10-12 minutes, and 10 minutes after that the examination was repeated. The results of the second measurement (see fig. 2) show approximately the same abnormalities, but it seems as if the energy flow of the acupuncture points has been corrected, leaving only a single point for treatment!

It is interesting though, that this picture was stable when the measurement was repeated about half an hour later (see fig. 3).

The water that was placed on an Enthalpy Disk had increased the qualities of energy, which in their turn were transmitted to the body’s water.

(εικόνα 1) Click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος

(εικόνα 2) Click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος

(εικόνα 3) Click στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος