Τύποι Δίσκων Ενθαλπίας - Types of Enthalpy Disks - Scheibensorten

Ο Δίσκος της Δύναμης (Α). Ενδυναμώνει το μυϊκό σύστημα και αυξάνει την ζωτικότητα. Τον έχουμε στην τσέπη μας ή την τσάντα μας όταν αυτή κρέμεται επάνω μας.

The Disk of Strength (A). Fortifies the muscular system and increases vitality. Carry in your pocket or bag.

A-Scheibe: Stärkt die Muskulatur, Erhöht die Vitalität & Lebenskraft, Ideal für physische und sportliche Aktivitäten.

Ο Δίσκος της Ισορροπίας (Β). Δημιουργεί άριστες συνθήκες για πνευματική και δημιουργική εργασία. Αυξάνει την συγκέντρωση και την έμπνευση. Η ενέργεια του είναι εξισορροπητική. Είναι ιδανικός για διαλογιστικές και οραματικές ασκήσεις. Τον έχουμε στην τσέπη μας, στην επιφάνεια εργασίας μας, και κατά την διάρκεια διαλογιστικών ασκήσεων, στα χέρια μας, στην κοιλιακή χώρα ή ακριβώς μπροστά μας.

The Disk of Balance (B). Creates perfect conditions for spiritual and creative work. Increases concentration and inspiration. Its energy is balancing. Ideal for meditative and visionary exercises. Carry in your pocket; place on your desktop and during meditative exercises hold in your hands, abdomen or just place in front of you.

B-Scheibe: Erschafft perfekte Bedingungen für spirituelles und kreatives Arbeiten, Erhöht die Konzentration und Inspiration, Wirkt ganzheitlich ausgleichend und bringt einen in seine innere Mitte, Ideal zum Meditieren und Visualisieren.

Ο Δίσκος της Ίασης (C). Ενισχύει τις ενεργειακές θεραπείες, “καθαρίζοντας” ακόμα και τον ίδιο τον θεραπευτή μετά την θεραπεία. Ελευθερώνει άμεσα από τα συμπτώματα του άγχους, απαλύνει τους πόνους. Τον έχουμε στην τσέπη μας, το τοποθετούμε στα σημεία που εκδηλώνεται το σφίξιμο από το άγχος (συνήθως ηλιακό πλέγμα, στομάχι). Διατίθεται και σε μεγάλο μέγεθος. Δες 1ο και 3ο πεδίο χρήσης.

The Disk of Healing (C). Strengthens energy therapies, even “clearing” the therapist after the session. Delivers immediate relief of stress symptoms and soothes the pain. Carry in your pocket, place on the stress points (usually solar plexus, stomach). Also available in a large size (see 1st and 3rd field of use).

C-Scheibe: Heilung und Verstärkung von Energieheilung z.B. Reiki, Entspannt von Stresssymptomen, Lindert Schmerzen, Reinigt gleichzeitig den Therapeuten. Große C-Scheibe (Ø18 cm): Wirkt wie die kleine C-Scheibe, hat aber eine größeren Wirkungsbereich.

Ο Δίσκος της Χαράς (D). Ενεργοποιεί την εσωτερική παιδικότητα, το χαμένο παιδί μέσα μας. Δημιουργεί αίσθηση ελευθερίας. Φέρνει χαρά, χαλάρωση και ηρεμία. Βοηθάει ενάντια στην κατάθλιψη. Τον έχουμε στην τσέπη μας ή στην τσάντα μας όταν αυτή κρέμεται επάνω μας.

The Disk of Joy (D). Activates the inner child within us. Creates a sense of freedom, brings joy, relaxation and tranquility. Helps against depression. Carry in your pocket or bag.

D-Scheibe: Fördert das Innere Kind, Erschafft Freiheit, Freude, Entspannung und Ruhe, Ideal gegen Depressionen.

Ο Δίσκος της Ευημερίας (E). Στην παροιμία “συν Αθηνά και χείρα κινεί” αυτός ο Δίσκος παίζει το “ρόλο” της Αθηνάς. Ενισχύει το δυναμικό μας, όταν αυτό εστιάζεται και κινείται προς ένα στόχο, και μας βοηθάει να τον πετύχουμε. Η έννοια της ευημερίας περιλαμβάνει την έννοια της αφθονίας και της πληρότητας σε υλικό και πνευματικό επίπεδο. Τον έχουμε στην τσέπη μας ή στην τσάντα μας όταν αυτή κρέμεται επάνω μας.

The Disk of Prosperity (E). In the proverb “God helps those who help themselves” this Disk is playing the “role” of God. It helps by focusing one’s potential on achieving a certain goal. The concept of prosperity includes richness and completeness in physical and spiritual level. Carry in your pocket or bag.

E-Scheibe: Hilft uns beim Erreichen unserer Ziele, Fülle und Ganzheitlichkeit auf körperlicher, materieller und spiritueller Ebene.

Ο Δίσκος της Ζωής (F). Είναι τονωτικός, βοηθάει ιδιαίτερα στην διαύγεια και στην εγρήγορση. Αναπτύσσει την Δύναμη και την Ακρίβεια στην εκτέλεση σωματικής άσκησης. Αναβαθμίζει την ποιότητα του νερού και των τροφίμων. Ενδυναμώνει την ενέργεια των οστών. Διατίθεται και σε μεγάλο μέγεθος. Τον έχουμε στην τσέπη μας, δες και 2ο πεδίο χρήσης.

The Disk of Life (F). Invigorating, helps to create clarity and alertness. Develops strength and accuracy, while performing physical exercise. Strengthens the energy of the bones. Ideal to upgrade food and water. Also available in a large size. Carry in your pocket, also see 2nd field of use.

F-Scheibe: Belebend, Schafft Klarheit und Aufmerksamkeit, Fördert Stärke und Präzession bei körperlichen Übungen, Stärkt die Energie der Knochen, Reinigt und lädt Nahrung und Wasser auf. Auf Störfelder legen, zum Entstören. Große F-Scheibe (Ø18 cm): Wirkt wie die kleine F-Scheibe, hat aber eine größeren Wirkungsbereich. Ideal zum Reinigen von Speisen und Getränken oder zum Entstören eines Schlafplatzes.

Ο Δίσκος του Ήπατος (G). Το συκώτι πέρα από το αίμα, “διυλίζει” και την ανθρώπινη ενέργεια. Ο Δίσκος καθαρίζει τα ενεργειακά κατάλοιπα από το συκώτι και ξεμπλοκάρει τις δυσλειτουργίες του. Τοποθετήστε τον στην περιοχή του συκωτιού για 5–10 λεπτά μερικές φορές μέσα στην ημέρα. Είναι συνάμα πολύ καλός για τις αρθρώσεις.

The Disk of Liver (G). Apart from the blood, the liver also “filters” our energy. The Disk cleanses energy residues from the liver and unblocks its malfunctions. Place on the area of the liver for 5-10 minutes a few times a day. Also very helpful for the joints.

G-Scheibe: Reinigt energetisch die Leber, Gegen Fehlfunktionen der Leber, Unterstützt die Gelenke. Auf die Leber ca. 5-10 Min., mehrmals am Tag.

(XΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ - OHNE BILD)

Ο Δίσκος των Μεσημβρινών (Η). Εξισορροπεί και εναρμονίζει τους μεσημβρινούς και τα ζωτικά υγρά του σώματος. Ελευθερώνει την ροή της ενέργειας.

H-Scheibe: Harmonisiert das Lymphsystem, Harmonisiert das Meridiansystem. Befreit den Energiefluß.